English
   中文版
邮箱: sinaone_vip@163.com    电话: 01056545366
首页-> 重组/天然蛋白 与 蛋白纯化产品/ 重组蛋白/
编码 缩略图 产品名称 规格包装 促销价格
QYP00014 重组人表皮生长因子rh-EGF 重组人表皮生长因子rh-EGF 100ug,500ug,1mg ¥390.00
QYP0001 QYP0001 重组人源铜锌超氧化物歧化酶 (rhSOD1) QYP0001 重组人源铜锌超氧化物歧化酶 (rhSOD1) 1mg,10mg,100mg ¥80.00
QYP003 QYP003 重组人源血管内皮生长因子 (rh-VEGF) QYP003 重组人源血管内皮生长因子 (rh-VEGF) 10ug,100ug,1mg ¥1200.00
QYP0004 QYP0004 重组金黄色葡萄球菌蛋白 A (r-SPA) QYP0004 重组金黄色葡萄球菌蛋白 A (r-SPA) 1mg,10mg,100mg ¥70.00
QYP0005 QYP0005 重组链霉亲和素(r-SA) QYP0005 重组链霉亲和素(r-SA) 1mg,10mg,100mg ¥140.00
QYP0006 QYP0006 重组链球菌蛋白 G(r-SPG) QYP0006 重组链球菌蛋白 G(r-SPG) 1mg,10mg,100mg ¥90.00
QYP0007 QYP0007 重组人碱性成纤维细胞生长因 子(rh-bFGF) QYP0007 重组人碱性成纤维细胞生长因 子(rh-bFGF) 10ug,100ug,1mg ¥300.00
QYP0008 QYP0008 重组耐碱蛋白 A(rat-PA) QYP0008 重组耐碱蛋白 A(rat-PA) 1mg,10mg,100mg ¥90.00
QYP0009 QYP0009 重组核心链霉亲和素(r-cSA) QYP0009 重组核心链霉亲和素(r-cSA) 1mg,10mg,100mg ¥140.00
QYP0011 QYP0011 重组人表皮生长因子(rh-EGF) QYP0011 重组人表皮生长因子(rh-EGF) 10ug,100ug,1mg ¥200.00
QYP0013 QYP0013 重组牛肠激酶(rb-EK) QYP0013 重组牛肠激酶(rb-EK) 200u,1000u ¥490.00
QYP0014 QYP0014 重组蛋白 A 蛋白 G 融合蛋白 (r-PAG) QYP0014 重组蛋白 A 蛋白 G 融合蛋白 (r-PAG) 1mg,10mg,100mg ¥90.00
QYP0015 QYP0015 重组人酸性成纤维细胞生长因 子(rh-aFGF) QYP0015 重组人酸性成纤维细胞生长因 子(rh-aFGF) 10ug,100ug,1mg ¥300.00
QYP0016 QYP0016 辣根过氧化物酶标记链霉亲和 素(SA-HRP) QYP0016 辣根过氧化物酶标记链霉亲和 素(SA-HRP) 0.2ml,1ml ¥420.00
QYP0017 QYP0017 Strep-Tactin(有半胱氨酸)(STc) QYP0017 Strep-Tactin(有半胱氨酸)(STc) 1mg,10mg,100mg ¥230.00
QYP0018 QYP0018 重组核心链霉亲和素 2(r-cSA2) QYP0018 重组核心链霉亲和素 2(r-cSA2) 1mg,10mg,100mg ¥140.00
QYP0019 QYP0019 重组牛肠激酶(组氨酸标签) (rbEK-His) QYP0019 重组牛肠激酶(组氨酸标签) (rbEK-His) 200u,1000u ¥490.00
QYP0021 QYP0021 重组大消化链球菌蛋白 L (r-PPL) QYP0021 重组大消化链球菌蛋白 L (r-PPL) 1mg,10mg,100mg ¥120.00
QYP0036 QYP0036 重组核心链霉亲和素 4(r-cSA4) QYP0036 重组核心链霉亲和素 4(r-cSA4) 1mg,10mg,100mg ¥175.00
QYP0037 QYP0037 重组 BirA 生物素连接酶(CBD 标 签)(rC-BirA) QYP0037 重组 BirA 生物素连接酶(CBD 标 签)(rC-BirA) 10ug,1mg ¥2800.00