English
   中文版
邮箱: sinaone_vip@163.com    电话: 01056545366
首页-> 常备明星耗材(代理)/ Roche产品/
编码 缩略图 产品名称 规格包装 促销价格
4729692001  罗氏480荧光定量PCR板  LightCycler 480 Multiwell Plate 96 5 x 10 块板 (含封板膜) 罗氏480荧光定量PCR板 LightCycler 480 Multiwell Plate 96 5 x 10 块板 (含封板膜) 5*10块/箱 ¥2050.00
6612601001 LightCycler 8-Tube Strips (white)	10 x 12 根8联管 (白色,带盖) LightCycler 8-Tube Strips (white) 10 x 12 根8联管 (白色,带盖) 10*12根/盒 ¥630.00